Excavacions i moviments de terres

Moviments de terres i excavacions

Excavacions Malé i Hurtós gracies a la seva maquinària, pot realitzar diferents tasques.

 • Excavacions amb terres
 • Excavacions de pedra i martell
 • Excavacions de pedra amb ciment expansiu
 • Moviments de terres en general
 • Fonaments
 • Cunetes
 • Esplanades
 • Arranjaments de pistes forestals i camins rurals
 • Canalitzacions, sanejaments i rases
 • Esculleres
 • Desbroçaments

Per tal de conservar i millorar les condicions del medi ambient també realitzem desbroçaments i neteja de regs i rieres.

 

Excavacions Mal i Hurts